سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدیه صائب، – دانشکدهی ریاضی و کامپیوتر دانشگاه شهید باهنر کرمان
ماشاءالله ماشینچی –

چکیده:

مجموعههای فازی شهودی و مجموعههای فازی شهودی متعادل، دو تعمیم جالب از مجموعههای فازی معمولی هستند که بررسی خواص آنها چندان ساده نیست. برای راحتتر کردن این کار، دو مشبکهیLbو L* به گونهای تعریف شدهاند که به ترتیب با مجموعههای فازی شهودی و مجموعههای فازی شهودی متعادل یکریختند و بنابراین بررسی آنها در حکم بررسی مجموعه هایفازی شهودی و مجموعههای فازی شهودی متعادل خواهد بود. در این مقاله سعی کردهایم خواصLbو L* را به عنوان دو مشبکه به دست آوریم و در نتیجه نگاهی نو به مجموعههای فازی شهودی و مجموعههای فازی شهودی متعادل داشتهباشیم