سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
جعفر یوسفی – فوق لیسانس روابط بین الملل دانشگاه آزاد تهران مرکز
حسن صادقیان کمارعلیا – دانشجوی دکترای علوم سیاسی – جامعه شناسی سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
ماریا رضایی ملکی – فوق لیسانس علوم سیاسی دانشگاه آزاد تهران مرکز

چکیده:
وجود احزاب سیاسی متعدد در ترکیه گامی در مسیر دموکراسی در این کشور می باشد. با این وجود برای ایجاد فرهنگ سیاسی دموکراتیک، بسط آزادی های مدنی، مشارکت سیاسی، کارایی حکومتی و فرایند پلورالیزم هنوز احزاب تأثیرگذار در ترکیه هستند که هرکدام با روش ها و راهکارهای مختلفی از جمله دریافت منابع در قالب قانون اساسی و همچنین از طریق اعانات گروه های اقتصادی و طریقت های موجود در کشور تأمین مالی می شوند. وجود قوانین مشخص و نسبتاً باثبات در ساختار کلی نظام و سیستم دولتی ترکیه و مهمتر از آن وجود ایدئولوژی، آرمان و اهداف مشخص در درونمایه و اساسنامه های احزاب در جهت تحقق منافع ملی، از دلایل اصلی ثبات نسبی یا به عبارت بهتر نهادینه شدن نسبی احزاب در چارچوب دموکراتیزاسیون کشور ترکیه در ۱۰۰ سال اخیر بوده است.پ