سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد سریرافراز – کارشناس علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، عضو باشگاه پژوهشگ
فاطمه فهیمی فر – کارشناس علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
گلناز سعادتی – کارشناس علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده:

در سالهای آ تی به دلیل بحرانهای سیاسی ، اقتصادی و مسائلی نظیر محدودیت دوام منابع تجدید ناپذیر، نگرانیهای زیست محیطی، ازدیاد جمعیت و رشد اقتصادی ، تأمین تقاضای انرژی مباحث کلی می باشند که برنامه ریزان انرژی را در یافتن راه کارهای مناسب جهت استفاده بی شتر از انرژی های تج د یدپذیر در صورت موجود بودن پتانسیل در منطق ه و اقتصادی بودن استفاده از آن به این امر سوق خواهد داد که در برنامه های آتی به کارگیری این نوع انرژی با تأمین بیشتری بررسی شوند؛ بطوریکه استفاده از انرژی های نو در چند سال گذشته از یک فرصت به یک ضرورت حیاتی تبدیل گردیده است. در این مقاله، ضمن اشاره به منابع انرژی های جایگزین سوخت های فسیلی از قبیل انرژی خورشیدی، انرژی هسته ای، انرژی باد، انرژی بیو گاز، انرژی حرارتی زمین، انرژی جزر و مد آب؛ با استفاده از آخرین آمارها و اطلاعات موجود در این زمینه به گسترش و کاربردی ک ردن انرژی های تجدید پذیر در جهان و بالاخص در کشور عزیزمان ایران، اشاره گردیده است.