سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش سراسری راهکارهای ارتقاء مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی اصغر وجدانی نوذر – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت درسوانح طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده:

فاجعه های بزرگ رخ داده در جهان مخصوصا سوانح طبیعی از جمله زلزله، پیامدها و مشکلات زیادی را برای چامعه و مسئولیت جامعه ایجاد می کند که در این میان مسئولین باید خود را برای تامین نیازهای جامعه مصیبت زده و نیز جهت مقابله با خطرهای که ازجنبه های مختلف حیات امعه را تهدید می کنند آماده سازند. در این راستا آسیب دیدگان و بازماندگان فاجعه در وحله نخست نیازمند امداد و مجات و بد از آن نیاز به مراقبت های درمانی و سپس نیاز به سر پناه دارند.. بدین جهت باید برنامه های به منظور امداد و نجات سریع و تهیه وسائل وخدمات لازم برایجامعه سانحه دیده تهیه و به مرحلهاجرا درآید. همچنین ساختمانها و تاسیسات حیاتی که تخریب شده اند بایستی درکوتاه ترینزمان و به نحو احسن مطابق با نیازهای آُیب دیدگان ساخته شوند. از آنجایی که ساخت مجدد خانه های تخریب شده و بر گرداندن جامعه سانحه دیده به شرایط عادی نیاز به زمان دارد لذا ایجاد اسکان های اضطراری و گاها با توجه به شرایطجامعه (مخصوصا از لحاظ اقلیمی) ایجاد اسکان موقت برای سانحه دیده ها امری ضروری به شمار میرود. بنابرایندر این مقاله در ابتدا نگاهی خواهیم داشت به زلزله ۱۰/۱۲/۱۳۷۵ جنوب غرب اردبیل و سپس نحوه ساخت و ساز منطقه زلزله زده در زمان قبل از وقوع زلزله را بررسی نموده و در ادامه نحوه امداد و نجات و فرآیند تامین اسکان (اضطراری، موقت و دائم) برای آسیب دیدگان را تحلیل و راهکارهای پیشنهادی را جهت استفاده برای زلزله های احتمالی آینده بیان نموده و نتیجه گیری می کنیم.