سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد عامری – دانشکدهمهندسی انرژی، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور تهران، ایرا
محمدجواد حیدری – دانشکده مهندسی انرژی، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور تهران، ایر

چکیده:

در دنیای امروز منابع انرژی یک کشور یکـی از سـرمایه هـای کلیدی آن کشور می باشند . از زمان های بسیار دور تـا بـه حـال سوخت های فسیلی مهم ترین حامل های انرژی بوده اند و برای تولید توان الکتریکی در نیروگاه های بخاری، گـاز ی و سـیکل ترکیبی مورد استفاده قرار می گرفته اند . افزایش مصـرف منـابع سوخت فسیلی و کاهش این منابع به همـراه عوامـل دیگـری مانند افزایش انتشار دی اکسید کـربن و گازهـای گلخانـه ای و آلودگی محیط زیست، افزایش بهای سوخت و عوامـل دیگـر باعث استفاده از تکنولوژی های جدیـد بـرای بهـره بـرداری از منابع تجدیدپذیر انرژی شده است . در این مقاله یکی از این تکنولوژی های جدید – پیل سوختی – مورد ارزیابی و بررسی قرار می گیرد و استفاده از پیل سوختی اکسید جامد در تولید هم زمان برق و گرمـا در ایـران ارزیـابی
می شود . مبنای این ارزشیابی بر پایه محاسبه و مقایسـه قیمـت الکتریســیته تولیــدی (COE) از طریــق ایــن تکنولــوژی و تکنولوژی های متداول و همینطور ارزیابی اثر پارامترهای متغیر روی قیمت الکتریسـیته تولیـدی مـی باشـد . محاسـبات بـرای شرایط حال حاضر و شرایط آینده با پیش بینی های انجام شـده صورت گرفته است . با توجه به نتایج نشان داده شده است که در حــال حاضــر تکنولــوژی پیــل ســوختی یــک تکنولــوژی اقتصادی نیست و نمی تواند با تکنولوژی های متـداول رقابـت کند . ولی در آینده ای نزدیک و با در نظر گـرفتن تولیـد انبـوه پیل های سوختی همینطور کاهش هزینه سرمایه گذاری اولیـه و افزایش طول عمر آنها و همین طور با توجه به اهمیت آلـودگی محیط زیست و افزایش قیمت سوخت های فسیلی، این گزینـه اقتصادی خواهد بود و به عنوان یک جایگزین مناسـب بـرای تکنولوژی های فعلی به منظور تولیـد تـوان الکتریکـی مطـرح خواهد شد .