سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی نانوفنآوری و کاربردهای آن در صنایع نفت، گاز و پتروشمی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدحسین دانشفر – کارشناس ارشد مهندسی نفت، شرکت بهره برداری نفت وگاز زاگرس جنوبی ( نفت مر

چکیده:

صنعت نفت در ا یران از قدمت بالا یی برخوردار بوده بطور یکه فراوان ی مخازن ز یرزمینی و اهم یت و یژه کشور ا یران بعنوان یکی از تولیدکنندگان نفت و گاز، ا ین کشور را در مکانها ی اول دارا ی ذخا یر و تول ید نفت و گاز در جهان قرار داده است . امر وزه ایران به تمام معنا ، مالک منابع نفت ی بوده که علاوه بر تجارب یک قرن گذشته، صنعت نفت و گاز م ی بای ست اولوی تاول سرما یه گذاری ها را تعیین کرده و صنایع مرتبط به آنها را حمایت و هدایت نماید . یکی از تکنولوژ ی ها ی جد ید در عرصه پ یشرفت علم، فناور ی نانو م ی با شد . از جمله حوزه هایی که نانو تکنولوژی در آن وارد شده است، صنایع بالادستی نفت و گاز شامل اکتشاف، حفاری، بهره برداری،مدیریت مخازن و … است . ای ن تکنولوژ ی م ی تواند نقش بس یار عظ یمی را در بهره بردار ی از منابع، با استفاده از دستکار ی شبکه اتمها از تغ یی ر ساختار اب زارها تا تغ یی ر روشهای تول ید ایفا نما ید . مقاله پیش رو نگاه ی عموم ی و کل ی به کاربردها ی این تکنولوژ ی جد ید در صنا یع بالادست ی دارد که اهمیت فراوان تصاحب ا ین تکنولوژ ی را روشن ساخته و با توجه به توانا ییها و چالش ها ی موجود کشور، راهکارها ی لازم جهت نائل شدن به این تکنولوژی را ارائه نموده است . آنچه مسلم است نایل شدن به خودکفایی در کاربرد تکنولوژی نانو، بومی کردن این فناوری و برداشتن گامهای اولیه تنها با همدلی و حمایت دولت با تکیه بر توان شرکتهای داخلی و دانش متخصصین این صنعت و با برنامه ریزی صحیح امکان پذیر بوده که با توجه به دستیابی به چشم انداز صنعت نفت ایران مبنی بر تولید ۷ میلیون بشکه نفت در روز و همچنینسطح تولید و عرضه ۱۰۰ میلیون بشکه نفت در سال ۲۰۲۵ در جهان، برداشتن گام خودکفایی در صنایع بالادستی نفت و گاز تلاشی در جهت تحقق این امر با بکارگیری مدرن ترین روشها، حضور قدرتمند در بازار جهانی نفت و اوپک، حفظ موقعیت فعلی و توان مقابله با شرایط مختلف بین المللی خواهد بود .