سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
نسترن اصغری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب تهران ایران
علیرضا یزدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران قزوین ایران

چکیده:
آنچه که مسلم است معماری حس کنجکاوی و خلاقیت را برمی انگیزد،با انتخاب هوشمندانه واستفاده از ابزارهای مشخصی همچون مصالح ، فرم و بافتمی توان به غنای حسی افزود . طراحی فضای منطبق با شرایط کودکان به طور قطع بستگی به شناختکافی از ویژگی های رشد آنان دارد.خصوصیات جسمی و روانی کودکان در مراحل مختلفرشد ، اساسبرنامه ریزی فضا و طراحی برای آنان است. تحقق این امر از طریق به کارگیری ضوابط طراحی معماری که منطبق با شرایط جسمی و روانی کودکو همسو با شناسایی پدیده های قابل درک توسط حواس انسانی او باشد، امکان پذیر است. این تفکر که ضرورت به کارگیری رنگ، فرم و فضا به عنوان عامل مؤثر در بهبود و مداوای بیماران امری اجتناب ناپذیر است. کودکان تحت تأثیر آموخته های خود قرار ندارند و این مسئله موجب به حداقل رساندن عوامل بیرونی است . به دلیل حساسیت موضوع، طراح گرافیک محیطی باید زمینه ی مطالعاتی و تحقیقاتی در مورد رنگو فرهنگ، روانشناسی رنگها و درکفضایی از رنگ داشته باشد، تا به نتایج مفیدی در کاربرد رنگو فرم و ابعاد در فضای طراحی برسد . در این پژوهش در راستای دستیابی به اهداففوق با استفاده از منابع کتابخانه ای ابتدا به تعریفی از گرافیکمحیطی، گرافیکمحیطی خاص بیمارستان و روانشناسی محیط پرداختیم و به تاثیرات روانی و ناخودآگاه رنگو تاثیرات فضایی رنگ ها اشاره کردیم و خصوصیات فرم را مورد بررسی قرار دادیم، سپس به بررسی تاثیرات رنگدر روحیه کودکان دربیمارستان پرداختیم که در نهایتمنجر به ارائه راه حل های بصری در طراحی رنگ و فرم برای فضاهای بیمارستان گردید