نگاهی به گرایش سبکی درمعماری آرت نوو

این جنبش در معماری، در بین سال های ۱۸۹۲ – ۳ در بلژیک شکل گرفن. گیدئون۲۷ دلیل ظهور آرت نوو را در بلژیک ، محیط آزاد و خالی از تعصبی که توسط هنرمندان پیشرو اروپا در بلژیک ایجاد شده بود می داند. (گیدئون،۱۳۶۵، (۲۵۳ نیکلاس پوزنر۲۸ این گرایشات را به عنوان گرایش های خود ستیز و خردگرا بیان می دارد(پوزنر،(۱۹۸۴

در گرایش خود ستیز آرت نوو ( به تاویل پوزنر) ، نیز دو سبک متفاوت به چشم می خورد. یکی گرایشی که در آن معمار به صورتی بسیار آزادانه به طراحی بنا ، با استفاده از اشکال و فرم های بدیع و بکارگیری نقوش و تزیینات فراوان می پردازد که این سبک را در تاریخ هنر به سبک آرت دکو بازشناسی می کنند.(تصویر. (۱۰ شیوه دیگری که تحت تاثیر آرت نوو وعمدتاً در گرایش خرد ستیز در دهه۱۹۱۰ بوجود آمد معمار با به کارگیری و ترکیب احجام و عناصر، به نحوی بدیع به بیانی مجرد از ارزش های مستتر در آن می پردازد. به همین دلیل از لغت اکسپرسیونیسم و یا بیان گرایی برای نامیدن این شیوه استفاده شده است.

اولین نکته ای که در رابطه با این شیوه به ذهن میرسد آنست که فرم ، در آن نقش اساسی و بنیادی را بازی می نماید بدین لحاظ می توان اولین شیوه مستقل شده از آکسپرسیونیسم را اکسپرسیونیسم فرمالیستی نامید(تصویر (۱۱ .در ادامه همین شیوه در دو دهه دوم و سوم قرن بیستم و تحت تأثیر حکومت های سوسیالیستی ، فاشیستی و نازیستی شیوه ای از معماری اکسپرسیونیسم پدید امد که پیامی عمدتاًیدئولوژیک و آرمان ی داشت. این شیوه از اکسپرسیونیسم را با نام اکسپرسیونیسم آرمان گرا می شناسیم هر چند در فرهنگ های هنری از آن به رمانتیسیسم ملی دهه های بیست و سی نیز یاد می شود. (تصویر (۱۲ (حقیر، ۱۳۸۷، .(۶۵-۶۴