سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: ۱۶
نویسنده(ها):
سعید خوش نیت – استاددانشگاه ازاداسلامی واحدعلوم تحقیقات اذربایجان غربی گروه معماری ارومیه
صابر رش – دانشجوی کارشناسی ارشدمعماری دانشگاه ازاداسلامی واحدعلوم تحقیقات اذربایجان غربی گروه معماری ارومیه
زیبا کرامت آذر – دانشجوی کارشناسی ارشدمعماری دانشگاه ازاداسلامی واحدعلوم تحقیقات اذربایجان غربی گروه معماری ارومیه
سمیرا حاجب – دانشجوی کارشناسی ارشدمعماری دانشگاه ازاداسلامی واحدعلوم تحقیقات اذربایجان غربی گروه معماری ارومیه

چکیده:
معماری سنتی ایران باتوجه به ویژگیهای منحصربفردازجمله مسائل زیباشناختی و حفظ محیط زیست پسخگوی نیازهای اقلیمی هرمنطقه نیز بودهاست عوامل مختلف بکاررفته درساخت خانه های مسکونی سنتی نحوه ی چینش و قرارگیری فضاهای متعدد و همچنین عوام لموجود درفرایند ساخت آنها به نوعی درپایداری بنا و همگونی هرچه بیشتر آن باطبیعت اقلیم و فرهنگ هرمنطقه موثر بودها ند حیاط علاوه برآنکه تامین کننده عناصرطبیعی موردنیاز معماری می باشد طبیعت سبزرا نیز به ارمغان اورده و ازطرف دیگر این مکان به عنوان عامل پیوند دهنده و نظم دهنده ی سایرعناصر نقش انکارناپذیری درمعماری سنتی ایران دارد دراین مقاله سعی نمودها یم تاثیرات حیاط برسازماندهی مسکن سنتی تبریز را موردارزیابی قرارداده و نتایج بدست امده را درجهت احیا جایگاه حیاط درمعماری مسکن معاصرموردتوجه قراردهیم