سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
مرضیه کاظم زاده – دانشجوی دکترای معماری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
فاطمه شیخ اسدی – عضو هیات علمی دانشکده هنر و معماری- دانشگاه باهنر کرمان

چکیده:
منظر هر روزه شهری در برگیرنده فضاهایی است که مردم به صورت اجباری یا اتفاقی از آنها می گذرند. از عوامل تاثیر گذار برکیفیت منظر و سیمای شهری میتوان به نحوه ارتباط تک بناها در جداره شهرو موقعیت قرارگیری آنها نسبت بههم اشاره کرد؛ و میتوان آتریوم را به عنوان فضاهای شیشه ای پر کاربرد ، عاملی موثر در ایجاد این ارتباط برشمرد. آتریوم از یکطرف برای فضاهای داخلی بنا روشنایی،تهویه ،سرمایش و گرمایش را فراهم میکند و از طرف دیگر باعث ایجاد احساس همگرایی و تبادل نظر و ارتباط در فضائی فراخ و دلباز همراه با سیمایی مناسب از طبیعت حفاظت ده بین درون و بیرون ساختمان میگردند ودر واقع بنحوی رابط بین ساختمان و شهر است که در نهایت بصورت نمای شهری ظاهر میشوند . مطاله حاضر با هدف گسترش کاربرد مناسب فضای آتریوم در منظرشهرهای مدرن با توجه به استفاده فراوان شیشه در نمایکنونی شهرها، به نحوی که برکیفیت و هماهنگی بناها بیافزاید، برای ایجاد فضاهای شهری موضون و ایجاد هماهنگی در سیما و منظر شهری زیبا میباشد.دراین مقاله فضاهای آتریوم بعنوان عاملی جهت بالا بردن کیفیت منظر و سیمای شهری از طریق اتصال بین فضاهای قدیمی و جدید شهری، به- ویژه در بحث توسعه شهری پایدار و زیباییشناسی منظر و سیمای شهری درپذیرفتن نقش جدید آن و پاسخگویی به انتظارات جدید، معرفی میگردد. یافتههای این مقاله نشان میدهد که با استفاده از فضاهای آتریومی بعنوان وسیله ای جهت اصلاح نماهای شهری و پوشش فضاهای عمومی بویژهپلازاها میتوان باعث هماهنگی در منظر شهری شد. در این مقاله ابتداعوامل موثر در چگونگی بالابردن کیفیت منظر شهری معرفی شده و سپسجایگاه آتریوم درچگونگی رسیدن بهآن بیان میشود و در نهایت بهبررسی نمونهموردی موفق کاربرد آتریوم در بالا بردن کیفیت منظر شهری پرداخته میشود