سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ابوالقاسم حسن پور اصطهباناتی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

چکیده:

گوجه فرنگی (Lycopersicom esculentum L. ) یکی از سبزیجات مهم است که به صور مختلف ( میوه خام، میوه پخته شده، آب میوه، میوه خشک، سس و رب) مصرف می شود. این محصول باغبانی به لحاظ عادت پذیری خوب به شرایط مختلف محیطی و امکان تولید در سطوح گسترده ، با بهره گیری از صنعت در بسیاری از کشور های دنیا کشت و فرآوریمی شود. در این پژوهش ضمن مقایسه سه رقم گوجه فرنگی از نظر تولید رب در استان فارس، هزینه های تولید محصول تا مرحله تولید رب ودرآمدحاصل از آنبر حسب مقدار آب مصرفی در استان فارس در منطقه مرودشت، در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی بررسی و گزارش شده است.گوجه فرنگی رقم رویال با تولید ۶۶۵۰۰ کیلو گرم محصول در هکتار در سطح ( ۱%=α ) اختلاف معنی داری با دو رقم دیگر داشت. بعد از آنبه ترتیبرقم کلجی ان سهبا عملکرد۵۹۶۰۰ کیلو گرممحصول و رقم رد کلود با۵۴۵۰۰ کیلو گرممحصولقرار گرفتند.مقایسه مقدار کل مواد جامد محلول در بین ارقام نشان داد که رقم کلجی ان سه از مواد جامد محلول بیشتری برخوردار بود(۵/۷%). ارقام رویال (۵/۴%) و رد کلود (۵/۳%) از نظر مقدار کل مواد جامد محلول با هم اختلاف آماری نداشتند. هزینه های تولید محصول در کلیه مراحل از اجاره زمین تا تولید میوه گوجه فرنگی مبلغ بیست وپنج میلیون و ششصد هزار ریال برای هر هکتارکشت گوجه فرنگی بود. هزینه های بار گیری و حمل محصول به کارخانه برای فرآور ی وتولید رب گوجه فرنگی با بریکس سی در صد برای هر تن میوه ۲۸۰۰۰۰ ریال و برای کل محصول تولید شده در هکتار برابر شانزده میلیون و هشت صد و پنجاه وشش هزار ریال بود.قیمت عرضه هرکیلو محصول میوه گوجه فرنگی۱۲۰۰ ریال در مزرعه و هر کیلو رب گوجه فرنگی با بریکس سی در صد به مبلغ ۹۸۸۰ ریال به بازار عرضه گردید.با توجه به هزینه های تولید و فرآوری محصول (۴۲۴۵۶۰۰۰ ریال)، میزان سود خالص از تولید و فرآوری گوجه فرنگی در سطح یک هکتار ۶۶۰۱۶۵۲۰ ریال در این منطقه مستعد و پر محصول بود. امادر تمام مراحل تولید نشا و محصول ۲۰۲۵۰مترمکعب آب مصرف شد. در واقع با توجه به مقدار سود خالص به ازای مصرف هر متر مکعب آب ۳۲۶۰ ریال در آمد حاصل شده است، به عبارت دیگر هر لیترآب با کیفیت مناسب به قیمت ۳/۲۶ریال عرضه شده است. که انجام این کار برای کشوری مثل ایران که در منطقه ای خشک وکم باران واقع شده جای نگرش دارد.