مقاله نگاه به علم و فناوري از منظر توسعه؛ بررسي رابطه نوآوري و نابرابري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در رشد فناوري از صفحه ۴۸ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: نگاه به علم و فناوري از منظر توسعه؛ بررسي رابطه نوآوري و نابرابري
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه اقتصادي
مقاله توسعه انساني
مقاله رويکرد قابليت
مقاله نابرابري
مقاله نوآوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رياحي پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: قانعي راد محمدامين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مفهوم توسعه در نزد سياست گذاران بر خط مشي هاي انتخابي آنها تاثير مي گذارد. اين در حالي است که توسعه، مفهومي هنجاري و ارزشي است و بر همين اساس، رويکردهاي متفاوتي به آن وجود دارد. در رويکردهايي که در پي «بهبود اقتصاد ملي» هستند، علم، کليد ثروت اندوزي است. لذا سياست گذار در سرمايه انساني و اجتماعي به عنوان دارايي هاي با ارزش، سرمايه گذاري مي کند. از آنجا که بنگاه هاي اقتصادي رشد و ثروت را ايجاد مي کنند، سياستگذاران موظفند شرايط عمل را براي بنگاه ها فراهم کنند. ادبيات اين حوزه اشاره به وجود رابطه مثبت بين نوآوري و نابرابري دارد. با افزايش نوآوري، نابرابري افزايش مي يابد، ليکن ثروت حاصل از آن را بعدا مي توان براي کاهش نابرابري استفاده کرد. در مقابل، «رويکرد توسعه انساني» از بهبود کيفيت زندگي انسان ها صحبت کرده و از نوآوري به خاطر فقرا، با فقرا و توسط فقرا سخن ميگويد. برخي نيز اهميت آزادي را در توسعه مطرح کرده و «رويکرد قابليت» را در پيش مي گيرند. اين رويکرد در مورد بهبود فرصتها و شکوفايي استعدادهاي انساني، رفع نابرابري و دستيابي به عدالت سخن مي گويد. انسان به شرط توانمندي و آزادي است که ميتواند خلاق باشد. اين نوشتار با توجه به پارادوکس موجود در رويکردهاي چندگانه توسعه در خصوص رابطه نوآوري و نابرابري، به بررسي اين ارتباط پرداخته و رابطه منفي بين نوآوري و نابرابري را نشان داده است. از آنجا که پايين بودن قابليت هاي انساني و اجتماعي، کاهش نوآوري و تشديد نابرابري ها در ابعاد مختلف مادي و انساني را در پي خواهد داشت، تاکيد اين مقاله بر لزوم توجه بيشتر به ارتقا قابليتهاي انساني در سياستگذاري ها است.