سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فائزه عربی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی کرج
یوسف حجازی – دانشیار دانشکده کشاورزی کرج

چکیده:

وجود و تنوع سازمان های غیر دولتی نشانگر بلوغ اجتماعی و سیاسی هر جامعه ای می باشد و امروزه یکی از نقش های سازمان های غیر دولتی، تلاش آنها در جلب مشارکت های مردمی در امر حفاظت از محیط زیست می باشد . به منظور بالابردن میزان مشارکت این سازمان ها در زمینه حفاظت از محیط زیست شناخت عوامل مؤثر از طریق یک تحقیق علمی ضروری است که هدف این تحقیق را پی ریزی می نما ید. جامعه آماری تحقیق حاضر را ۱۰۰ نفر از اعضا ء سازمان های غیر دولتی مستقر در استان تهران تشکیل می دهند که از طریق سرشماری مورد مطالعه قرار گرفته
اند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه ای است که توسط اعضاء سازمان های غیر دولتی تکمیل شد .
قابلیت اعتماد پرسشنامه از طریق پیش آزمون و محاسبه آلفای کرونباخ برای عوام ل اعتقادی، اطلاعاتی، مدیریتی، اجتماعی، اقتصادی ، آموزشی و انگیزشی بالاتر از ۸۰ درصد حاصل شد . نتایج تحقیق نشان داد که کلیه عوامل در میزان مشارکت تاثیر متوسط دارند . نتایج حاصل از ضریب همبستگی گویای رابطه معنی داری بین مشارکت با سن، میزان تحصیلات، عوامل انگیزشی وعوامل آموزشی وجود دارد.
نتیجه تحلیل رگرسیون نیز بیانگر قابلیت پیش بینی ۵۰/۸ درصد واریانس و متغیر وابسته مشارکت از طریق متغیرهای میزان تحصیلات، سابقه فعالیت های زیست محیطی، عوامل اطلاعاتی و اجتماعی می باشد.