سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش مدیریت مراتع مناطق خشک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدمحمد موسوی – کارشناس ارشدمرتعداری

چکیده:

بیش از۸۲درصد مساحت ایران دارای اقلیم فراخشک و خشک و نیمه خشک می باشد که بالغ بر۶۰ درصد این مساحت را مراتع تشکیل میدهد که بعلت ویژگیهای خاص اکولوژیکی و همچنین اجتماعی واقتصادی جامعه بهره برداران نیازمند نوعی خاصی ازمدل مدیریتی است مدل مدیریتی مراتع درمناطق خشک متاثر ازازدوعامل محیطی و انسانی است که نقش این عوامل غیرزنده شامل عوامل اقلیمی ادافیکی و هیدرولوژیکی و فیزیوگرافی و عوامل زنده نیز شامل نقش پوشش گیاهی و دام است که این دوعامل دراصل تابع نقش رل یا نیچ اکولوژیکی انسان دراکوسیستم مراتع مناطق خشک است که این مقاله دریک نگاه جامع نگر و سیستمی بابررسی ویژگیهای خاص اجزا این اکوسیستم دریک نگاه کلان مدیریت مراتع درمناطق خشک بویژه با تبیین سیاستها خط مشی ها و اقدامات مدیریتی و اجرایی ارایه میگردد