سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدجلال یونسی – روان شناسبالینی
سعید اکبری زردخانه – کارشناسارشد روان شناسبالینی

چکیده:

در این پژوهش, دو گروه از مردان و زنان بارور و نا بارور, پرسشنامه نگرشسنج جنسی را پاسخ دادند (N=69این پرسشنامه با توجه به فرهنگایران ساخته شده و در ایران در بین عده ای از زوجین ایرانی روایی و پایایی آن به طور قابل قبولی تایید شده است. این ابزار روان شناختی می تواند نگرش ( جنسی را در ۳ زمینه: رفتاری, شناختی و احساسی (فریدمن و همکاران ۱۹۷۰ , یونسی و محمدی ۱۳۸۲مورد اندازه گیری قرار دهد ( ۱). نتایج این پژوهشنشان داد که زنان بارور در دو زمینه شناختی و احساسی و کل نگرش جنسی نسبت به زنان نا بارور نگرشمثبتتری در مورد فعالیتهای جنسی داشتند(P<.05 در حالیکه مردان بارور نسبت به مردان نابارور در زمینه سه بعد احساسی, رفتاری و شناختی نگرش جنسی و کل نگرش جنسی , نگرشمثبت تری را در مورد روابط جنسی نشان دادند .این یافته ها از دو بعد بیماری فیزیکی و رایطه آن با تمایلات جنسئ و ماهیتهدف روابط جنسی در زوجین بارور و نابارور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. به طوریکه تمایلات جنسی در افراد نا بارور بهشدت تحت تاثیر نا باروری قرار گرفته است. با توجه به اینکه در مطالعه ای گسترده در مورد سازگاری های روانی- اجتماعی ناباروران, تفاوتی بین میزان افسردگی در دو جمعیت عادی و نابارور پیدا نشد(یونسی و اکبری ۱۳۸۴ ), بنابر این نمی توان این پدیده را تحت تاثیر افسردگی دانست( ۲). لذا این فرض تقویت می گردد: زمانیکه ارگانیسم با یکنقصفیزیکی مواجه است (مانند ناباروری), میزان آگاهی فرد از موضوع مورد نقصبه شدت افزایشمی یابد