مقاله نگرشي نو بر تكامل ژئومورفولوژيك چاله زمين ساختي اردبيل با رويكرد آمايش سرزمين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در جغرافيا و برنامه ريزي محيطي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱۰۵ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: نگرشي نو بر تكامل ژئومورفولوژيك چاله زمين ساختي اردبيل با رويكرد آمايش سرزمين
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تكامل ژئومورفولوژيك
مقاله چاله زمين ساختي
مقاله درياچه باراني
مقاله اردبيل
مقاله جريان هاي گلي آتشفشاني
مقاله آمايش سرزمين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صمدزاده رسول
جناب آقای / سرکار خانم: خيام مقصود
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در منتها اليه ضلع خاوري فلات آذربايجان و در بطن توده هاي كوهستاني تالش، سبلان و بزغوش چاله زمين ساختي هموار و مرتفعي با عنوان «دشت اردبيل» جاي گزيده، که از ويژگي هاي مورفولوژيک منحصر به فردي برخوردار است. فرو افتادگي اين چاله و سد شدگي آن به وسيله گدازه هاي آتشفشاني سبلان و تخليه روان آب هاي جاري در سطح دامنه هاي كوهستاني به سمت آن باعث گرديده که در طول كواترنر به عنوان يكي از چندين درياچه باراني فلات آذربايجان تبديل گردد. با توجه به اختلاف ارتفاع مكاني زياد دشت با كوهستان هاي پيراموني و تاثير پذيري منطقه از تحولات محيطي بويژه تغييرات آب و هوايي کواترنر و فعاليت هاي آتشفشاني سبلان، پديده ها و اشكال متعددي، از قبيل نهشته هاي درياچه اي، جريان هاي گلي آتشفشاني يا لاهار و مخروط افكنه ها در فصل مشترک دشت و کوهستان هاي مجاور پديد آمده كه به طور متوالي و دوره اي بر روي همديگر قرار گرفته اند. بعد از تثبيت اين وضعيت اشكال جديدي در داخل اشكال قديمي تر به وجود آمده، كه عمده ترين آنها دره هاي رودخانه اي و پادگانه هاي آبرفتي است. شناسايي اين اشكال و تعيين سهم آن ها در امر برنامه ريزي و آمايش سرزمين هدف اصلي مطالعه حاضر است. اساس اين پژوهش بر پايه مطالعات و مشاهدات ميداني بوده، در آن از نقشه هاي توپوگرافي ۱:۵۰۰۰۰، ۱:۲۵۰۰۰۰ و زمين شناسي ۱:۱۰۰۰۰۰ و ۱:۲۵۰۰۰۰، عكس هاي هوايي ۱:۵۵۰۰۰ سال ۱۳۳۴ و همچنين تصوير ماهواره اي ۱:۲۵۰۰۰۰ و براي تهيه نقشه هاي موجود در متن پژوهش نيز از نرم افزار GIS استفاده شده است.