سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

علی امتحانی – کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی از دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

با توجه به نقش فزاینده اطلاعات و دانش در فرایند توسعه و اهمیت کتابخانه های روستایی در جهت رفع نیازهای خرفهای روستاییان، در این مقاله تلاش شده است تا با ذکر مقدمه ای د رمورد اهمیت اطلاعات و کاربرد آن و ذکر تاریخچه ای از نحوه برخورد حکومتها و جوامع مختلف با کتابخانه ها و همچنین تاریخچخ مختصری از نحوه شکل گیری کتابخانه های روستایی ایران،ضرورت توجه به این مراکز بیان گردد. نقشهای مختلف کتابخانه در روستا نظیر نقش فرهنگی، اطلاع رسانی ، ترویجی، کتابخانه ملیروستا، کانال ارتباطی و آگاهی رسانی و … از دیگر مباحثی است که به آن پرداخته شده است. در بخش دیگری از مقاله با توجهبه رکود فعالیت مجموعهوزارت جهاد کشاورزی در مقوله کتابخانه های روستایی به عواقب و پیامدهای ناشی از عدم توجه به این مراکز در دو دسته پیامدهای درون سازمانی و برون سازمانی به تفصیل پرداخته شده است. همچنین دلایل ناکامی کتابخانه های روستایی در دو دهه اخیر علی رغمبرخی تلاشها در اینزمینه مورد کنکاش قرار گرفته و در پایان پیشنهاد تشکیل مرکز حمایتی برای کتابخانه های روستایی تحت عنوان انجمن کتابداری و اطلاع رسانی روستایی به عنون زیر مجوعه انجمن کتابداری ایران مطرح شده و در مورد مزایای تشکیل آن و همچنین آسیب شناسیانجمن مطالبی بیان گردیده است.