سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
محسن محمدی زاده – دانشجوی دکتری خاک و پی دانشگاه ازاداسلامی واحدنجف اباددانشکده مهندسی عمران نجف اباد ایران
مسعود میرمحمدصادقی – استادیارعضو هیئت علمی مجتمع عالی اموزشی و پژوهشی اصفهان
پرهام معمارزاده – استادیاردانشگاه ازاداسلامی واحدنجف اباددانشکده مهندسی عمران نجف اباد ایران
معین محمدی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشدخاک و پی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه یزد

چکیده:
افزایش روزافزون جمعیت و رشدشهرنشینی باعث افزایش تولید موادزاید والاینده گردیده است بازیافت و تبدیل همه زباله ها بدلیل هزینه زیاد و محدودیت های تکنولوژیکی عملا امکان پذیرنیست بنابراین دفن موادزاید بعنوان یک راه حل ساده تر وکم هزینه تر همواره موردتوجه بودها ست محلهای دفن زباله باید به گونه ای درنظر گرفته شود که ضمن جلوگیری ازالودگی خاک و ابهای زیرزمینی ازهزینه و خصوصیات فنی مناسبی برخوردارباشد که دراین زمینه استر رسی ژئوسنتتیک GCL ازدیگرموانع هیدرولیکی پیشه گرفته است بدون درک کامل ازرفتارهیدراتاسیون و عملکرد هیدرولیکی GCL عدم قطعیت برای تمام طراحان تولید کنندگان و کاربران درمورد عملکرد GCL مورد استفاده درطیف گستردها ی ازبرنامه های کاربردی وجود دارد که درسالیان اخیر توجه بسیاری محققین را بخود جلب کرده است این مقاله با بررسی ویژگیها روشهای رایج اندازه گیری هدایت هیدرولیکی وهدایت هیدرولیکی آسترهای رسی ژئوسنتتیک تحت شرایط مختلف پرداخته شدها ست