سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بختیار خدری تاژان – کارشناس ارشد آبخیزداری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردست
کامران چپی – دانشجوی دکترای حفاظت خاک دانشگاه دلف کانادا

چکیده:

آگروفارستری یک سیستم پایدار کاربری اراضی است که محصولات نهایی را حفظ یا افزایش می دهد و این عمل با ترکیب کردن محصولات غذایی یا کشتهای یکساله با محصولات درختی و یا دام در یک واحد زمین، به طور متناوب و یادر زمان یکسان، با بکاربردن شیوه های مدیریت که مناسب ویژگیهای فرهنگی – اجتماعی مردم محلی و شرایط اقتصادی و اکولوژیکی ناحیه باشد صورت می گیرد .در این تحقیق ضمن تأکید بر خ صوصیات و ویژگیهای سیستم آگروفارستری، نقش آن در حفاظت خاک بررسی می شود در این زم ینه حفاظت خاک در وسیع ترین معنی اش به کار برده می شو د که نه تنها کنترل فرسایش خاک بلکه نگهداری خواص بیولوژیکی و شمیایی و فیزیکی مهم خاک هم مورد نظر باشد . بعبارتی دیگر در اینجا منظور حفاظتی است که تمامی جنبه های کیفی خاک و نگهداری و حفظ تولیدی خاک را مد نظر داشته باشد.