سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی قربانی – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه تبریز
داود فرسادی زاده – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه تبریز

چکیده:

نظریه کاتاستروف چگونگی تغییرات و جهش هایناگهانی در رفتار یک سیستم دینامیکی را در اثر تغییرات پیوسته جزئی در پارامترهای کنترل کننده آن سیستم را توصیف می کند.چنین ناپیوستگی ها و تغییرات جهش مانند، کاتاستروف نامگذاری شده است. در این نظریه رابطه متقابل بین متغیرهای سیستم با یکدیگر به صورت یک مدل هندسی بیان شده و تا حال حاضر درعلوم متعددپایه و مهندسی بکار برده شده است. در این مقاله ابتدا مبانی نظریه کاتاستروف و سپس هفتکاتاستروف مقدماتی تا، بازگشت دم چلچله ای پروانه ای سهمیگون هذلولیگون و بیضی گون توضیح داده شده و در انتها دو فرایند آستانه حرکت ذرات رسوب و نحوه تغییرات الگوی رودخانه ها که بترتیب توسط پروفسور یانگ و پروفسور گراف مطالعه شده، معرفی و مورد بحث قرار گرفته است.