سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: ۲۴
نویسنده(ها):
منصوره دل آور – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی توریسم، دانشگاه دولتی آموزگاری صدرالدین عینی، تاجیکستان،
امیر مرادی فر – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری)کاربر GIS (، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت،

چکیده:
معماری همساز با اقلیم که در آن غالبا به چگونگی مصرف بهینه انرژی در جهت ایجاد آسایش دمایی برای انسانها پرداخته میشود، مهیا نخواهد شد مگر اینکه در ابتدای امر، الگوی اقلیم منطقه براساس مدلهای علمی به درستی شناسایی و تحلیل گردد و با تشریحنتایج بدست آمده از آن برای معماران، طراحان و سایر افرادی که در ساخت بناها نظارت مستقیم و یا غیرمستقیم دارند، به الگوی معماری متناسب با اقلیم منطقه دست یافت. تنها در اینصورت است که میتوان گفت برای مناطق با شرایط آسایشی متفاوت چه روشهایی را میتوان بهکار برد تا مصرف انرژیهای تجدیدناپذیر به درستی کاهشیافته و جلوی هزینههای سرسامآور را بگیرد. با این رویکرد در پژوهش حاضر به ارزیابی شرایط اقلیمی استان گیلان با استفاده از مدل محاسباتی دکتر علی خلیلی پرداخته شد که در آن مقدار متوسطدرجه روزهای سرمایش ) CDD ( و گرمایش ) HDD ( برای هر یک از ماههای – سال بر اساس میانگین ماهانه دما در یک دوره آماری ۱۱ ساله ) ۱۱۱۷۳۱ ( و برای ۲۲ ایستگاه هواشناسی تبخیرسنجی در سطح منطقه موردمطالعه برآورد گردید. بهطوریکه ایستگاههای منجیل ) ۱۲۷۱ ( و شاه شهیدان ) ۷۷۱۱ ( به ترتیب کمترین و بیشترین مقادیر HDD سالانه را کسب نمودند. در مورد CDD باید گفت که اغلب ایستگاهها در شرایطمطلوب آسایشی قرار داشته و مقدار آن بین صفر تا ۲۱۲ درجه روز در طی ماههای خرداد، تیر و مرداد در نوسان بوده است. سپس با پردازش دادههای بدست آمده در نرمافزار ArcGIS 9.3 ، نقشههای پهنهبندی سالانه درجه روزهای نیاز به سرمایش و گرمایش در سطح گیلان بدست آمد. نتایج بیانگر وجود چهار اقلیم زمستانی نسبتا سرد ونیمه سردوسردوبسیارسردو همچنین دو اقلیم تابستانی ملایم و معتدل برای استان گیلان میباشد