سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سارا ملکی – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه تبریز
منصور مجتهدی – هیات علمی دانشگاه تبریز
علی عامری – هیات علمی دانشگاه تبریز
احمد جهانگیری – هیات علمی دانشگاه تبریز

چکیده:

منطقه مورد مطالعه درشمال غرب ایران وفاصله ی ١٢٥ کیلومتری شمال غرب تبریز وجنوب شرق جلفا واقع شده است که ازلحاظ زمین شناسی بخشی از زون البرز غربی-آذربایجان محسوب میشودمورفولوژی خشن وشیب تندمخروطها ی آتشفشانی حاکی از ویسکوزیته بالای این دم ها است.استقرار توده های داسیتی در ارتباط با فاز کوهزایی آسترین بوده وسن آنها پلیوسن تخمین زده می شود.با توجه به مطالعات صحرایی،نتایج پتروگرافی حجم اصلی سنگهای گنبد اوچ تپه داسیتی بوده وبقیه سنگها شامل تراکی آندزیت می باشد ٠از لحاظ پتروگرافی سنگهای منطقه دارای بافت پورفیری با فنوکریست های پلاژیوکلاز ، بیوتیت،هورنبلندوکوارتزدریک زمینه دانه ریز،بافت هیالو پورفیری،بافت میکرولیتی وگاهی جریانی می باشند.کانی های فرعی شامل آپاتیت وزیرکن به صورت
انکلیوزیون داخل پلازیوکلاز دیده می شوند.کانیهای ثانویه دراین سنگ ها عبارتنداز کلریت، سرزیت،کلسیت .داسیت هاحاوی ماهیت متا آلومینوس تا پر آومینوس
بوده ودرمحدوده سری کالکو آلکالن باپتاسیم متوسط تا بالاواقع شده اندو در جایگاه تکتونیکی زون فرو رانش قبل از برخورد صفحه ای قرار دارند.کانه زایی دربعضی از نقاط منطقه به صورت مالاکیت و آزوریت طی فعالیت های هیدروترمال انجام گرفته و گسل های موجود در منطقه منجربه جایگیری آنها شده است.