سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
آذین شفیعیان دخت عمران – کاردانی ناپیوسته دانشگاه ازادواحدشهرری
عسکر جانعلی زاده چوببستی – دانشیارعضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:
شناخت شیوه های معماری خانه دریکی از ادوار مهم تاریخ شهر تهران یعنی دوره قاجاراست و دراین میان، سعی شده تاسنت و فضای ورودی خانه ها مورد بررسی قرار گیرد. از آنجا که تهران درطول تاریخ خود، رویدادهای بسیاری را از سرگذرانده و تغییرها و تقابل های فراوانی را به چشم دیده، بررسی وضعیت تاریخی و دگرگونیهای بافت شهری و چرایی تقالب سنت تجدد، ظهور نوگرایی و چگونگی تأثیر تمامی آنها برساختارهای جامعه از جمله معماری، بخش از این رسانه را به خود اختصاص داده است. در روند این پژوهش در دوره قاجار (همگام با سنت، تلفیق وتجدد) به همراه خصوصیات کالبدی و سیر تحولی فضاهای ورودی مورد مطالعه قرار می گیردو تحولات رخ داده دراین بخش، ملموس تر و بررسی ویژگی های ساختاری و تزیینی آنها از اهمیت دو چندان بر خوردار است