سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فخرالدین کشاورز – کارشناس مراقبت پرواز، کنترل ترافیک هوایی، فرودگاه بین المللی شهید دس

چکیده:

با توجه به رشد و توسعه روز افزون حمل و نقل هوایی از یک طرف و نیاز به انجام مسافرت های هوای به صورت ایمن و مطمئناز طرف دیگر، پیشروان صنعت حمل و نقل هوایی بر آن شده اند تا برای حصول اطمینان ازپروازایمن و موثر هواپیما در تمام مراحل پروازی، سیستم های موثر در این مقوله را (اعم از سیستم های زمینی وهوایی) تحت مدیریت هماهنگی دراورند تا بایکپارچه سازی استانداردها و دستور العمل ها نه تنها ترافیک هوایی بطر ایمن کنترل شود،بلکه در واژه سریع تر به طور ایمن مدیریت شود، که این مطلب امروزه در دنیا تحت عنوان مدیریت ترافیک هوایی در امد است. در این مقالهابتدا در حد تجربه و دانش نگارنده مقدمه ای در مورد طرح ایده مدیریت ترافیک هوایی امده است، سپس به زمینه هایی که یک سیستم مدیریت ترافیکهوایی اعمال مدیریت می کند، پرداخته شده است و در نهایت هم مطالبی درمورد ضرورت تدوین طرح جامع مدیریت ترافیک هوایی در مورد کشورمان ایران امده است.