سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

صابر ملاعلی زاده زواردهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
امیرحسن پوستین دوزامیری –

چکیده:

در ا ین مقاله تلاش م ی گردد تا با رو یکردی س یستمی و تحلیلی، نقش و جا یگاه بسته بند ی، با در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر بر آن و علل بکارگ یری این عوامل در لجستیک یکپارچه مورد توجه قرار گیرد. این بررسی از آن جهت اهمیت دارد که علیرغم پیشرفت و توسعه روز افزون مفاه یم و تکن یکهای بسته بند ی در لجست یک، در کشورهای پیشرفته، هنوز نقش و اهمیت آن در کشورمان به درستی تبیین نشده است . بنابراین عدم توجه به ا ین روشها در کشور باعث افزا یش هزینه کل سازمانهای ذیربط می شود . سپس در ادامه به ملاحظات س یستمی مربوط به بسته بند ی و مراحل وروند س یستمی حل مشکلات بسته بندی در لجستیک پرداخته و در انتها مشکلات جاری بسته بندی در کشور و راهکارها و پیشنهاداتی برای حل این مشکلات ارائه شده است.