سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

بهنام شفیعی – بخش زمین شناسی، دانشکده علوم ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
جمشید شهاب پور – بخش زمین شناسی، دانشکده علوم ، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

کانسار مس پورفیری سرچشمه بطور میانگین از ۰/۰۳ % مولیبدن و ۰/۰۶g/t طلا بصورت محصول جانبی برخوردار است. بر پایه الگوی پراکندگی ژئوشیمیایی، طلا حداکثر تمرکز را در بخش عنی شده ثانویه (۰/۳۳g/t) و مولیبدنحداکثر غنی شدگی را در بخش ژرف زاد (۰/۵%) نشان داده اند. دگرسانی فیلیک شدید در استوک سرچشمه و بیوتیتی شدید در آندزیتها در حد واسط مناطق ژرف زاد و برونزاد محل حداکثر تمرکز طلا است لیکن مولیبدن بطرف منطقه ژرف زاد حداکثر غنی شدگی را نشان می دهد. همبستگی مثبت طلا و مولیبدنت در بخش ژرف زاد یک خصوصیات استثنائی برای کانسار سرچشمه در مقایسه با دیگر دخایر مس پورفیری دنیا محسوب میشود. همبستگی مثبت طلا با سیلیس و عدم همبستگی این عنصر با مس در منطقه برونزادف نقش فرایندهای ژرف زاد را در غنی شدگی طلا در این بخش از کانسار نشان میدهد. هرچند که بخشی از غنی شدگی طلا و مولیبدن می تواند در کنترل محلی عوامل Eh و Ph باشد.