مقاله نگرش استادان علوم تربيتي به سرفصل برنامه هاي تحصيلي رشته کارداني و کارشناسي آموزش ابتدايي در آموزش عالي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۶ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۹۵ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: نگرش استادان علوم تربيتي به سرفصل برنامه هاي تحصيلي رشته کارداني و کارشناسي آموزش ابتدايي در آموزش عالي ايران
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش عالي
مقاله برنامه هاي تحصيلي
مقاله آموزش ابتدايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسين پور محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شريعتمداري علي
جناب آقای / سرکار خانم: نادري عزت اله
جناب آقای / سرکار خانم: سيف نراقي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش شناسايي وضع موجود برنامه هاي تحصيلي رشته آموزش و پرورش ابتدايي در آموزش عالي ايران از نظر استادان علوم تربيتي و ارايه راهکارهايي براي بهبود و رسيدن به وضع مطلوب است. در اين مطالعه پنج فرضيه در ارتباط با وضع موجود و وضع مطلوب، اهداف، محتوا، روش آموزش و روش ارزشيابي از آموخته ها مطرح گرديده است. تحقيق از نوع کاربردي و روش زمينه يابي است. جامعه آماري ۵۰۰ نفر از استادان علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي سراسرکشور است که پس از تعيين حجم نمونه تعداد ۱۰۰ نفر با روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب و پرسشنامه (۸۳ گويه) محقق ساخته روي آنها اجرا گرديد. تجزيه و تحليل داده ها در دو سطح آمار توصيفي (فراواني، درصد، ميانگين، انحراف معيار) و آمار استنباطي (آزمون z) با استفاده از نرم افزار SPSS11 انجام شده است. نتايج اين بررسي نشان مي دهد برنامه هاي تحصيلي فعلي با وضعيت مطلوب فاصله آشكار و نياز به بازنگري جدي دارد.