سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

هرمز اسدی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

بطور کلی آب اصلی ترین عامل توسعه پایدار به حساب می آید و در جهان امروز مهمترین مؤلفه قدرت اقتصادی سیاسی می باشد. بنابراین هر ک شوری که از لحاظ کمی و کیفی آب خود کفا نباشد در جایگاه قدرت ملی، منطقه ای و جهانی موازنه را از دست خواهد داد. کشور ما که از لحاظ اقلیمی و جغرافیایی در منطقه خشک و نیمه خشک دنیا قرار دارد و با کمبود دائمی آب مواجه است بایستی در بهره برداری بهینه آب و مدیریت مصرف و صرفه جویی آن در شهرهای مختلف مطالعه دقیقی انجام دهد. هدف عمده مطالعه حاضر، بررسی اثر تغییر قیمت آب شهری بر میزانصرفه جویی آن، برآورد واکنش و حساسیت مصرف ک ندگان نسبت به قیمت آب، تعیین متوسط سرانه آب مصرفی منطقه و شناخت راههای کاهش آلودگی آب بوده که در سال ۱۳۷۵ در شهرستان تنکابن به مرحله اجرا درآمد. داده های مورد نیاز از ۱۲۱ خانوار شهری که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی شده انتخاب شده بودند، از طریق پرسشنامه جمع آوری و از روش استون- گری تابع تقاضای آب برآورد شد. ضمناً با استفاده از داده های سری زمانی سالهای (۷۴-۱۳۶۰) منطقه، تقاضای سالانه آب مشترکین به روش خطی تخمین زده شد. پس از استخراج داده ها از طریق نرم افزار TSP مدلهای رگرسیونی برآورد و آنگاه معنی دار بودن هر یک از متغییرها توسط آزمون تی تست مشخص گردید.