مقاله نگرش به آمار در صورت استفاده از فناوري رايانه اي پس از دوره آمار دانشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۱۱۷ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: نگرش به آمار در صورت استفاده از فناوري رايانه اي پس از دوره آمار دانشگاهي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش آمار
مقاله نگرش
مقاله تغيير نگرش
مقاله نرم افزارهاي آماري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ركابدار قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني بهاره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه از مقياس بررسي نگرش به آمار (SATS) براي سنجش نگرش به آمار پيش و پس از يک دوره آموزش نرم افزار آماري SPSS استفاده شده است. مقياس SATS شامل چهار خرده مقياس نگرش عاطفي، توانايي درک، ارزش و سختي آمار است. اين مطالعه از نوع پژوهش هاي نيمه آزمايشي است. جامعه آماري اين پژوهش دانشجويان مقطع کارداني رشته کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد آبادان هستند. نگرش ۵۶ دانشجو (نمونه در دسترس) که درس آمار و احتمال را گذرانده بودند و در نيمسال دوم سال تحصيلي ۸۶-۱۳۸۵ در درس آشنايي با نرم افزارهاي آمار و رياضي ثبت نام کرده بودند پيش و پس از آموزش نرم افزار آماري با مقياسSATS  به صورت تصادفي اندازه گيري شد. پايايي هر يک از خرده مقياس ها در نسخه فارسي  SATSبا استفاده از روش آلفاي کرونباخ براي نگرش عاطفي، توانايي درک، ارزش و سختي آمار به ترتيب ۰٫۷۸، ۰٫۷۶، ۰٫۷۹ و ۰٫۵۶ و براي نمره کل مقياس ۰٫۸۸ به دست آمد. تحليل داده ها با استفاده از آزمون t زوجي نشان داد که آموزش نرم افزار آماري پس از دوره آمار باعث بهبود نگرش عاطفي، توانايي درک و ارزش آمار مي شود. ولي نگرش به سختي آمار تفاوت معناداري پيش و پس از دوره نداشت. در حالت کلي نگرش به آمار تحت تاثير آموزش نرم افزار آماري پس از دوره بهبود يافته بود (P<0.001 و t=3.7).