سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابراهیم رهنمایامی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی
نوذر قهرمان – استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

چکیده:

در این تحقیق، با استفاده از مدلهای معمول آماری ( اختلاف از میانگین، میانگین متحرک، روابط علت – معلولی و استاندارد ) Zscore به بررسی تغییرات عناصر عمده اقلیمی دما و بارندگی در مقاطع زمانی سالانه و فصلی در ایستگ اه سینوپتیک قزوین طی یک دوره آماری ۴۵ ساله می پردازد . جهت تعیین دوره های حرارتی، ابتدا بین دماهای سالانه، دوره های کاهش و افزایش دما مشخص و میزان تغییرات در هر دوره حرارتی محاسبه شده است . روابط علت – معلولی ، همبستگی افزایش و کاهش میزان درجه حرارت فصلی را با نوسان های سالا نه دما نشان می دهد به طوری که نوسان دمای فصول زمستان ، بهارو پاییز شدیدتر بوده و در فصل تابستان از نظم بیشتری بر خوردار است . در مورد بارش نیز تغییرات بارندگی فصلی دوره آماری مورد مطالعه نشان می دهد که بارندگی فصل پاییز به میزان ۱/۱۲ میلیمتر و در زمستان به میزان ۰/۳۸ میلیمتر از روند افزا یشی برخوردار بوده و این روند در فصول دیگر دارای روند کاهشی می باشد . به گونه ای که این میزان کاهش در فصل بهار به بیشینه خود یعنی ۰/۳۳ میلی متر رسیده است . همچنین دوره ۱۹۹۶- ۲۰۰۰ به عنوان خشک ترین دوره ۵ ساله در طی سال های مورد مطالعه معرفی گردیده است و وضعیت تغییر اقلیم، بارندگی و دمای شهر قزوین در دو مقیاس سالانه و فصلی در اثر گسترش شهر مورد بحث قرار گرفته است .