مقاله نگرش دانشجويان رشته بهداشت محيط دانشگاه علوم پزشكي همدان نسبت به رشته تحصيلي و آينده شغلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي از صفحه ۳۳۱ تا ۳۳۶ منتشر شده است.
نام: نگرش دانشجويان رشته بهداشت محيط دانشگاه علوم پزشكي همدان نسبت به رشته تحصيلي و آينده شغلي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نگرش
مقاله بهداشت محيط
مقاله رشته تحصيلي
مقاله آينده شغلي
مقاله دانشجويان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صمدي محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: تقي زاده جاويد
جناب آقای / سرکار خانم: كاشي تراش اصفهاني زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: افزايش دانش آموختگان رشته هاي علوم پزشكي، يكي از مسايل مشكل آفرين در جامعه محسوب مي گردد، بطوري كه نگراني در مورد رشته تحصيلي و آينده شغلي در ميان اين دانشجويان ديده مي شود. اين مطالعه با هدف تعيين نگرش دانشجويان بهداشت محيط نسبت به رشته تحصيلي و آينده شغلي خود در دانشگاه علوم پزشكي همدان اجرا گرديد.
روش ها: در اين تحقيق توصيفي- مقطعي، كليه دانشجويان دوره روزانه شاغل به تحصيل در رشته بهداشت محيط دانشگاه علوم پزشكي همدان در نيم سال اول سال تحصيلي ۸۸-۱۳۸۷ در سه مقطع كارداني، كارشناسي و كارشناسي ارشد با روش سرشماري وارد مطالعه شدند (N=115). روش گردآوري داده ها، استفاده از پرسشنامه دانشگاه مينه سوتاي آمريكا، حاوي ۲۰ سوال با مقياس طيف ليكرت بود و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون آماري t-test مورد بررسي قرار گرفتند.
نتايج: از ۹۶ پرسشنامه، ميانگين و انحراف معيار نمره نگرش دانشجويان مورد مطالعه نسبت به آينده شغلي خود به ترتيب ۵۶٫۶ و ۱۱٫۲ به دست آمد كه با در نظر گرفتن نمره ۶۰ به عنوان ميانگين نمره آزمون، نمره به دست آمده كمتر از نمره قابل قبول است.
نتيجه گيري: ميانگين نمرات نگرش افراد مورد مطالعه نسبت به آينده شغلي خود پايين تر از حد قابل قبول است كه نشانگر فقدان نگرش مطلوب نسبت به آينده شغلي در بين دانشجويان مي باشد در حالي كه اكثر دانشجويان نگرش قابل قبولي نسبت به رشته تحصيلي خود داشتند. تعديل ظرفيت پذيرش دانشجويان، توزيع مناسب نيروي انساني، آشنايي كامل تر دانش آموزان با رشته هاي تحصيلي دانشگاهي قبل از شركت در آزمون سراسري و حمايت هاي مالي از دانشجويان مي تواند در بهبود نگرش آنها مفيد واقع شود.