مقاله نگرش دانشجويان مرکز آموزش علمي- کاربردي جهاد کشاورزي زنجان نسبت به به کارگيري يادگيري اينترنتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي از صفحه ۷۳ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: نگرش دانشجويان مرکز آموزش علمي- کاربردي جهاد کشاورزي زنجان نسبت به به کارگيري يادگيري اينترنتي
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يادگيري اينترنتي
مقاله آموزش علمي- کاربردي
مقاله زنجان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نعيمي امير
جناب آقای / سرکار خانم: پزشكي راد غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صديقي حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف کلي از انجام اين تحقيق بررسي نگرش دانشجويان مرکز علمي- کاربردي جهاد کشاورزي زنجان نسبت به به کارگيري يادگيري اينترنتي بود. اين تحقيق از نوع تحقيقات كاربردي، توصيفي، و همبستگي است که به روش ميداني انجام شد. جامعه آماري مورد نظر شامل دانشجويان مرکز آموزش علمي- کاربردي جهاد کشاورزي زنجان بودند (N=320) که از اين تعداد ۱۷۵ نفر با استفاده از جدول کرجسي و مورگان به روش نمونه گيري طبقه اي- تناسبي به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند و در نهايت ۱۵۲پرسشنامه با نرخ حدود ۸۷ درصد برگشت داده شد که مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته هاي توصيفي نشان مي دهد که دانشجويان نگرش مثبتي نسبت به به کارگيري يادگيري اينترنتي دارند. ميانگين تعداد ساعات استفاده از اينترنت توسط دانشجويان در هفته بيش از ۵ ساعت به دست آمد. نتيجه آزمون من وايت ني، اختلاف معني داري را بين نگرش دانشجوياني که کامپيوتر شخصي دارند و آنهايي که كامپيوتر شخصي ندارند در سطح ۵ درصد نشان مي دهد. بر اساس نتايج آزمون کروسکال واليس، اختلاف معني داري بين متغيرهاي رشته تحصيلي و مکان دسترسي دانشجويان به اينترنت و متغير نگرش آنها وجود نداشت. ضريب همبستگي اسپيرمن، همبستگي مثبت و معني داري را بين اينترنت، به عنوان منبع آموزشي و نگرش دانشجويان در سطح ۵ درصد نشان داد. همچنين همبستگي مثبت و معني داري بين اينترنت، به عنوان منبع پژوهشي و ارتباطي با نگرش دانشجويان در سطح ۱ درصد مشاهده گرديد.