مقاله نگرش دانشجويان مقطع کارشناسي در مورد امتحان جامع مامايي در دانشکده پرستاري مامايي مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي از صفحه ۴۱۰ تا ۴۱۷ منتشر شده است.
نام: نگرش دانشجويان مقطع کارشناسي در مورد امتحان جامع مامايي در دانشکده پرستاري مامايي مشهد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امتحان جامع
مقاله نگرش
مقاله دانشجويان مامايي
مقاله کارشناسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرخي فريده
جناب آقای / سرکار خانم: گلمكاني ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: تفضلي مهين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امتحان جامع مهم ترين آزمون دانشجويان مامايي بوده و مي تواند توانايي هاي حرفه اي آنان را ارزيابي نمايد از آنجايي که اين امتحان از دغدغه هاي عمده دانشجويان در طي دوران تحصيلي شان مي باشد، مطالعه اي به منظور تعيين نگرش دانشجويان مقطع کارشناسي در مورد امتحان جامع مامايي در دانشکده پرستاري مامايي مشهد در سال ۱۳۸۷ انجام شد.
روش ها: در اين پژوهش توصيفي ۳۳ نفر از دانشجويان کارشناسي مامايي که در شهريور ماه ۸۷ امتحان پايان دوره خود را گذرانده بودند، به روش نمونه گيري در يک مقطع زماني مورد بررسي قرار گرفتند. جمع آوري اطلاعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته صورت گرفت داده هاي به دست آمده با کمک نرم افزار آماري SPSS و آمار توصيفي، همبستگي پيرسون، آزمون t و ANOVA مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: نگرش دانشجويان در مورد امتحان جامع با ميانگين و انحراف معيار ۸۰٫۱۵±۱۰٫۱۲ در سطح مطلوب برآورد گرديد، که در اين رابطه نقش ميزان رعايت اصول اخلاقي و حرفه اي با ميانگين ۸۴٫۶۶±۱۸٫۶۸ در بالاترين سطح و ميزان برخورداري از زمان مناسب جهت اداره مراجع ۷۱٫۰۲±۲۱٫۶۹ در پايين ترين سطح بود. ميانگين و انحراف معيار نمره نگرش دانشجويان به امتحان جامع در محيط زايشگاه ۸۲٫۲±۱۰٫۵۱، در درمانگاه زنان ۸۱٫۳۸±۱۱٫۷۸، درمانگاه مراقبت هاي قبل از تولد ۸۰٫۸۲±۱۳٫۹۱ و در بهداشت مادر و کودک ۷۵٫۵۴±۱۶٫۹۲ از کل نمره ۱۰۰ بود. همچنين بين آگاهي دانشجويان از مفاد و فرم هاي ارزشيابي مربوط به امتحان جامع با نگرش آنها نسبت به امتحان در اکثر موضوعات ارتباط معنادار آماري وجود داشت.
نتيجه گيري: نگرش دانشجويان مامايي نسبت به امتحان جامع در سطح مطلوب بود. لازم است علاوه بر تداوم و ارتقا برنامه هاي موجود، در جهت بهبود شرايط امتحان و آماده سازي دانشجويان جهت امتحان جامع از طريق آشنايي آنها با فرآيند ارزشيابي، اقدامات لازم انجام گيرد.