مقاله نگرش شبکه اي به مناطق و تحليل فرآيند هاي آن از ديدگاه تئوري هاي سيکلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در فصلنامه ژئوپليتيك از صفحه ۹۶ تا ۱۲۹ منتشر شده است.
نام: نگرش شبکه اي به مناطق و تحليل فرآيند هاي آن از ديدگاه تئوري هاي سيکلي
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مطالعات منطقه اي
مقاله سيستم بين الملل
مقاله شبکه
مقاله تئوري هاي سيکلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در چند سال گذشته، کشف و طراحي مدل جهان کوچک و فاقد معيار از شبکه علاقه مندي زيادي در مطالعه شبکه هاي پيچيده ايجاد کرده است که منجر به پيشرفت قابل ملاحظه اي در اين حوزه فعال و رو به رشد پژوهشي گرديده است. از اين بعد، شبکه ها روشي از ترسيم به هم پيوندي موضوعات مي باشند که در روابط بين الملل مناطق از جمله اين موضوعات خواهند بود. بنابر اين چارچوب مذکور مي تواند بينش کلي تري را نسبت به تکامل مطالعات منطقه اي ارايه کند. از اين بعد مناطق تنها يکي از گره ها و حلقه هايي محسوب مي گردند که بر اساس ارتباطات به هم پيوند خورده اند و شبکه را شکل خواهند داد. اصولا مطالعات منطقه اي نيز که مناطق را در دستور کار پژوهشي خود قرار داده است يکي از حوزه هاي نوين در روابط بين الملل مي باشد که به طور فزاينده اي بر اهميت آن افزوده مي شود اما بر اساس مدل هاي مذکور از جمله پرسش هاي محوري چگونگي مطالعه منطقه و تحليل فرآيند هاي آن مي باشد، موضوعي که به عنوان پرسش اصلي پژوهش حاضر مطرح بوده و بر اين اساس مقاله حاضر با توجه به اهميت يافتن عنصر ارتباطات و ناکارآمدي نگرش هاي سنتي سعي در ارايه نگرشي نوين تحت عنوان نگرش شبکه اي به مناطق دارد و همچنين با توجه به سيکل هاي سيستمي و تاثير آن بر شبکه هاي موجود، تئوري هاي سيکلي از جمله تئوري سيکل اقتصاد جهاني، گذار قدرت، سيکل بلند و ثبات هژمونيک جهت تحليل مسايل شبکه مورد استفاده قرار مي گيرد.