مقاله نگرش مذهبي و منبع کنترل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۳۳ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: نگرش مذهبي و منبع کنترل
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نگرش مذهبي
مقاله منبع کنترل و رگرسيون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كوشكي شيرين
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي فر مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، تعيين نقش نگرش مذهبي در پيش بيني منبع کنترل بود. بدين منظور تعداد ۱۲۱ نفر از دانشجويان روان شناسي گرايشهاي باليني، استثنايي، صنعتي و سازماني به شيوه نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب و با پرسشنامه نگرش سنج مذهبي يونگ، پرسشنامه گرايش به ذکر توحيدي و پرسشنامه راتر مورد آزمون قرار گرفتند. تحليل داده ها نشان داد، بين نگرش شناختي عاطفي با منبع کنترل، رابطه معنادار و معکوس وجود دارد. بر اساس نتايج بدست آمده نقش نگرش مذهبي ۱۰٫۸ درصد از تغييرات منبع کنترل را تبيين مي کند.