سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امیر رستگارخالد – استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه شاهد

چکیده:

این مقاله حاوی گزارش پژوهش پیمایشی در زمینه شناخت نگرشهای شغلی جوانان است. در این تحقیق با استناد به دو نظریه نیازهای وجودی، ارتباطی و رشد (E.R.G) و مدل خصایص مطلوب شغلی (J.C.M) نگرش جوانان نسبت به هفت بعد اصلی محتوایی شغل اندازه گیری و با سنجش سطح نیاز به رشد جوانان تبیین شده است.نتایج حاصل شده نشان می دهد که جوانان به هر یک ا زهفت ویژگی شغلی مورد بررسی نگرش مثبت و مطلوبی دارند هرچه میزان آن نسبت به تمامی ابعاد یکسان نیست، سطح نیاز به رشد آنها نیز بالا ونیرومند است و این دومتغیر میل به تلاش دارند که البته ازنظر آماری نیز معنیدار است.با توجه به نتایج حصال از تحقیق توصیه میشود که در طراحی مشاغل برای جوانان شغلهای مورد نظر از حیث ابعاد ماهوی موصوف در این پژوهش غنی و نیرومند باشند. همچنین در هدایت شغلی جوانان سطوح نیازی و نگرشهای انان به عنوان عوامل مستقل لحاظ شده و سعی میشود در هایت جوانان برای تصدی مشاغلحداکثر تطابق میان این دو ویژگی شحصیتی وویزگی های شغلی مورد نظر وجود داشته باشد.