سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

شیرین احمدنیا – استادیار دانشگاه علامه طباطبائی و مدیر گروه مطالعات زنان در مرکز مطا
امیرهوشنگ مهریار – رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه وابسته به وزارت

چکیده:

آمارهای رسمی حکایت از این دارد که باروری زنان ایرانی درسالهای دهه ۱۳۷۵-۱۳۶۵ و پس از آن از افت سریع و چشمگیری برخوردارگردیده است. علی رغم اینکه برخی از صاحبنظران در توضیح این روند کاهشی به عامل فشارهای اقتصادی اشاره نموده اند برخی شواهد آماری و یافته های تجربی نشان میدهد که تغییر قابل توجه رفتار باروری می تواند تا حد زیادی ناشی از تغییرات عمده ارزشی و نگرشی زوجهای ایرانی در زمینه تشکیل خانواده و ایده الهای همسرگزینی و فرزند آوری تلقی گردد. این مقاله برمبنای اطلاعات و یافته های آماری حاصل از بررسی پیمایشی نگارندگان در مورد نگرش، ترجیحات و آگاهیهای افراد جمعیت نمونه ی معرفی بالغ بر تعداد ۷۳۱ پسر و ۷۲۰ دختر نوجوان (مجموعاً ۱۴۵۱نفر) نگاشته شده است که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای چند مرحله ای با مراجعه به دبیرستانها و نهادهای آموزشی همردیف در پاییز سال ۱۳۸۲ درسطح شهر تهران به انجام رسیده است دو حیطه موضوعی مورد بررسی شامل حیطه ازدواج (دربر دارنده ی مواردی چون ایده الهای نوجوانان در زمینه ی سن ازدواج، ویژگیهای همسر، نحوه آشنایی و انتخاب همسر، ازدواج موقت و نقشهای جنسیتی ) و حیطه تنظیم خانواده، در بر دارنده مواردی نظیر ترجیحات در زمینه ی سن فرزند آوری، تعداد و جنس فرزندان، آموزش و آگاهیهای مربوط به مسائل جنسی می گردد. در این مقاله در چارچوب یافته ها و نتایج تجزیه تحلیلهای آمار توصیفی و استنباطی در مورد متغیرهای فوق الذکر، همچنین تفاوت نگرش و دیدگاه جنسیتی نوجوانان دختر و پسر جمعیت نمونه تحقیق مورد ملاحظه و بررسی قرار می گیرد بررسی برخی مشابهت ها و تفاوتهای موجود میان یافته های تحقیق حاضر و نتایج بررسیهای نگرش سنجی دیگری که تاکنون در سطح ملی، استانی و شهرهای مختلف در سطح کشور به انجام رسیده است نیز بخش دیگری از مقاله حاضر را تشکیل می دهد.