مقاله نگرش و تمايل کارشناسان کشاورزي به کاربرد فناوري هاي ميزان متغير سموم با استفاده از مدل معادلات ساختاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۷۵۷ تا ۷۷۱ منتشر شده است.
نام: نگرش و تمايل کارشناسان کشاورزي به کاربرد فناوري هاي ميزان متغير سموم با استفاده از مدل معادلات ساختاري
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوري هاي کاربرد ميزان متغير سموم
مقاله نگرش
مقاله تمايل
مقاله کشاورزي دقيق
مقاله مدل پذيرش فناوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي مقدم كوروش
جناب آقای / سرکار خانم: آجيلي عبدالعظيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ميزان متغير سموم جنبه نويني از کشاورزي پايدار است. با اين فناوري ها، مواد شيميايي فقط در سطح مورد نياز مزرعه و در مناطقي از مزرعه به کار مي رود که تراکم و جمعيت آفات و علف هاي هرز، خسارت زا هستند. هدف اين مطالعه بررسي نگرش و تمايل کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي استان هاي فارس و خوزستان نسبت به کاربرد فناوري هاي ميزان متغير سموم است. مطالعه به روش پيمايش انجام گرفت و نمونه پژوهش شامل ۲۴۹ نفر از کارشناسان هر دو استان گرديد. يافته ها نشان داد کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي استان هاي فارس و خوزستان معتقد به کاربرد فناوري هاي ميزان متغير سموم هستند. هم چنين نتايج نشان داد متغيرهاي نگرش به کاربرد، آزمون پذيري، درک مفيد بودن، سازگاري و نگرش اعتمادي تبيين کننده تمايل کارشناسان به کاربرد فناوري هاي ميزان متغير سموم هستند. با توجه به تمايل نسبتا زياد کارشناسان براي کاربرد اين فناوري ها، پيشنهاد مي شود کاربرد عمومي اين نوع سمپاش ها در فعاليت هاي کشاورزي استان هاي مورد مطالعه چهره عملي به خويش گيرد.