مقاله نگرش کارکنان دانشکده هاي دانشگاه علوم پزشکي اهواز نسبت به نحوه ارزشيابي عملکرد آنان در سال ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مديريت سلامت از صفحه ۱۷ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: نگرش کارکنان دانشکده هاي دانشگاه علوم پزشکي اهواز نسبت به نحوه ارزشيابي عملکرد آنان در سال ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشيابي
مقاله کارکنان
مقاله عملکرد
مقاله دانشکده
مقاله دانشگاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ترابي امين
جناب آقای / سرکار خانم: ستوده سعيده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ارزشيابي عملکرد، تحليلي منظم از پاسخگويي فعاليتهاي فردي به اهداف و وظايف است. اين پژوهش با هدف تعيين نگرش کارکنان دانشکده هاي دانشگاه علوم پزشکي اهواز در زمينه ارزشيابي عملکرد سالانه شان انجام شد.
روش بررسي: اين مطالعه توصيفي – پيمايشي، به صورت مقطعي با استفاده از روش سرشماري در بين ۱۵۰ نفر از کارکنان شاغل در دانشکده هاي دانشگاه علوم پزشکي اهواز در سال ۱۳۸۶ صورت گرفت. داده هاي موردنظر از طريق پرسشنامه حاوي ۵۵ سوال گردآوري شد. پاسخ به سوالات بر اساس مقياس ليکرت (از کاملا مخالف تا کاملا موافق) بود. داده ها پس از گردآوري به وسيله نرم افزار آماري SPSS نسخه ۱۱ و آزمون هاي آماري توصيفي و تحليلي مرتبط تحليل گرديد.
يافته ها: ۵۴٫۷ درصد از افراد مورد مطالعه زن و بقيه مرد بودند. از لحاظ سني، ۲۰٫۷ درصد افراد در گروه سني ۲۰-۳۰، ۵۰ درصد ۳۱-۴۰، ۲۶٫۷ درصد ۵۰-۴۱ و ۲٫۷ درصد در گروه بالاتر از ۵۰ سال قرار داشتند. ميانگين و انحراف معيار سن افراد مورد مطالعه ۳۷٫۷±۷٫۲ سال بود. ۶۶٫۳۲ درصد افراد، در مورد انجام ارزشيابي داراي ديدگاه مثبت، ۱۷٫۳۵ درصد داراي ديدگاه منفي و ۱۶٫۳۳ درصد افراد بدون ديدگاه خاص بودند. در زمينه نحوه اجراي ارزشيابي کنوني عملکرد کارکنان، ۳۹٫۷۵ درصد افراد ديدگاه منفي، ۳۴٫۴۱ درصد ديدگاه مثبت و ۲۵٫۸۴ درصد ديدگاه خنثي داشتند. طبق آزمون آماري کاي دو با ضريب اطمينان ۹۵ درصد بين ديدگاه افراد در زمينه ضرورت ارزشيابي کارکنان و نيز ديدگاه افراد در زمينه ضرورت ارزشيابي کارکنان و نيز ديدگاه آنها در زمينه نحوه انجام ارزشيابي جاري رابطه آماري معني دار به دست آمد (p=0.001).
نتيجه گيري: طبق اين مطالعه، اکثر کارکنان انجام ارزشيابي را ضروري دانستند، اما نسبت به ارزشيابي جاري نگرش مثبتي نداشته يا بي تفاوت بودند. شايد اين نوع نگرش ناشي از روش ها، معيارها و ضوابط مورد استفاده در ارزشيابي باشد. مهمترين مولفه در بهبود فرآيند ارزشيابي عملکرد کارکنان، آشنايي آنان با رسالت و خط مشي هاي سازمان و شفاف نمودن روش و اهداف ارزشيابي و ارايه بازخورد مناسب از طرف مديران و سرپرستان است.