مقاله نگرش کشاورزان شهرستان کرمانشاه نسبت به سربازان سازندگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۹۱ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: نگرش کشاورزان شهرستان کرمانشاه نسبت به سربازان سازندگي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نگرش
مقاله سربازان سازندگي
مقاله کشاورز
مقاله شغل کشاورزي
مقاله مرکز ترويج و خدمات جهاد کشاورزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي بيگي اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: حاج صادقي الهه
جناب آقای / سرکار خانم: باراني شهرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين تحقيق توصيفي-همبستگي، تحليل نگرش کشاورزان شهرستان کرمانشاه نسبت به سربازان سازندگي و عوامل موثر بر آن بود. جامعه آماري تحقيق، کشاورزان تحت پوشش مراکز ترويج و خدمات جهاد کشاورزي شهرستان کرمانشاه (N=163397) بودند. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسي و مورگان ۳۹۰ نفر معين و از روش نمونه گيري تصادفي سيستماتيک استفاده شد. بر اساس نتايج، کشاورزان نگرش مطلوبي به سربازان سازندگي دارند. نگرش کشاورزان نسبت به شغل کشاورزي و نگرش نسبت به مراکز ترويج و خدمات جهاد کشاورزي از مهم ترين عوامل تاثيرگذار بر نگرش کشاورزان نسبت به سربازان سازندگي بوده و ۴۶ درصد از تغييرات اين متغير را تبيين مي کنند.