سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدمجتبی سپندآسا – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه خاتم ایران

چکیده:

تلاش در جهت کاهش هز ینه ها و رضایت مشتریان باعث گردیده که هر روز ما یک قدم به سمتخودکار نمودن قلمروها ی کار ی پیش برو یم در ا ین عرصه تلاش زیادی صورت می گیرد که همه چیز تحت WEB به انجام رسد و ما در هزینه های ساخت قطعات در کارخانجات صرفه جویی نما ییم وهم ین طور کنترل خرابی دستگاهها به جا ی نیروی انسانی توسط ماشین انجام گردد وبه توان یم با تمرکز در کنترل نگهداری واستفاده از مدیریت دانش (Knowledge Management) از اشکالات ی که در ی ک کارخانه بوجود می اید در کارخانجات دیگر قبل از وقوع خرابی جلوگیری بعمل آوریم . این به معنی ان است که با تجارت الکترون یک همه کارها یمان را گره بزنیم . در ا ین مقاله سعی شدهاست از کل به جزء رس یده یعنی از تجارت الکترون یک (E-business) به سمت کارخانه الکترون یک (E-) manufacturing ساخت الکترونیک ، (E-Factory)نگهدار ی الکترونیک ،( E- Maintenance)ودرنهایت به معرفی نوعی ریزپردازنده جهت اجرای ماموریت نگهداری الکترونیک وگسترش آن بپردازیم.