سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش آشنایی با تکنولوژیهای نوین بهسازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

فرهاد بهنام فر – دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

طبیعت لرزه خیز کشور و حجم عظـیم ابنیـه در معـرض جنـبش شـدید زمـین باعـث شـده اسـت کـه حرکـت گسترده ای توسط سازمانهای ذیربط برای بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود در کشور آغاز گردد . در ایـن حرکت مهندسان مشاور بسیاری سهیمند که پرداختن به مشکلات فرا روی آنها در اینگونه مطالعات می توانـد به تسریع، تدقیق و هماهنگی هر چه بیشتر در این حرکت همه جانبه بینجامد . در این مقاله با انگیزه فوق سـعی شده که یکی از این مسائل یعنی مشکلات نرم افزاری مطالعات بهسازی لـرزه ای در حـد امکـان مـورد بحـث قرار گرفته و توانمندی های موجود نیز بررسی شود . بدین منظور، در ابتدا روند کلی فرایند مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود به تفکیـک سـاختمانهای بنایی، بتنی و فولادی پر داخته شده و از این رهگذر نیازهای نرم افزاری موجود در هـر زمینـه مـورد شناسـایی قرار می گیرد . سپس اهم تلاشهایی که برای برطرف کردن این نیازها توسط دست اندرکاران صورت گرفته و به تولید برخی نرم افزارهای کاربردی انجامیده است بیـان مـی گـردد . در پایـان پیـشنهادهایی بـرای هماهنـگ کردن این فعالیت ها و زمینه های نرم افزاری که فعالیت بیشتر در آنها مورد نیاز است ارائه می شود .