سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدحسین رحیمیان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
علی کاخکی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان

چکیده:

یکی از روش های موجود برای اندازه گیری تبخیر و تعرق گیاهان استفاده از لایسیمتر است . تبخیرتعرق گیاه را معمولا با استفاده از مقدار تبخیر و تعرق گیاه مرجع و ضریب گیاهی Kc از فرمول ETcrop ) ETcrop = Kc.EToمقدار تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه،Kcضریب گیاهی وETo مقدار تبخیر و تعرق گیاه مرجع ) محاسبهمی کنند . بلانی کریدل و همکاران (۱۹۳۰) آب مصرفی گیاه را به صورت مجموع آب تبخیر شده از پوشش گیاهی و سطحی که گیاه در آن رشد می تعریف کردند که کند،ً بعدا به آن تبخیر و تعرق اطلاق شد [.۵] پنمن (۱۹۴۸) معادلات موازنه انرژی و آئرودینامیک را با هم آمیخت و آنچه را که اکنون به معادله ترکیبی شناخته شده است، به دست آورد [.۸] در سال ۱۹۶۹ برنامه کاری کمیته بین المللی آبیاری و زهکشی به نیازهای آبی گیاهان اختصاص یافت . در سال ۱۹۷۷ سازمان کشاورزی و خواربار جهانی (FAO) چهار روش برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع را به عنوان استاندارد بین المللی مشخص و در نشریه ۲۴ خود معرفی نمود [.۷] تحقیقات متعددی به منظور تعیین نیاز پنبه در کشور انجام شده که به تعدادی از آنها اشاره شده است . عقدائی و محمودزاده (۱۳۸۲) متوسط تبخیر و تعرق پتانسیل پنبه به روش لایسیمتری در منطقه کبوترآباد اصفهان را ۸۶۳/۶ میلی متر برآورد کرده اند [.۲] فرشی و همکاران (۱۳۷۶) در برآوردی که بر روی نیاز آبی گیاهان زراعی و باغی کشور به روش پنمن مانتیث داشته اند،
میزان تبخیـر و تعـرق ایـن گیاه را در منطقة کاشمر ۱۰۰۰/۴ میلی متر بیان نموده اند [.۳] تبخیر و تعرق پتانسیل پنبه با روش لایسیمتری (۷۲-۷۴) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی هاشم آباد واقع
۷۷۸ میلی متر به دست آمده است [.۱] مرعشی و واقفی (۱۳۵۳) اظهار داشته اند طبق آزمایشات سال ۱۳۳۵ توسط مهندسی زراعی، مقدار کل آب مورد نیاز برای یک هکتار پنبه در ورامین حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ متر مکعب می باشد [.۴] در این مقاله، نتایج تحقیق بر روی نیاز آبی پنبه به روش لایسیمتر زهکش دار در منطقه کاشمر طی چهار سال زراعی ارایه شده است .