سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدحسین رحیمیان – عضو هیات علمی تحقیقات خاک و آب خراسان – مشهد
علی کاخکی – عضو هیات علمی تحقیقات خاک و آب خراسان – مشهد

چکیده:

پنبه یکی از مهمترین گیاهان صنعتی است که در اقلیم های متفاوتی توانایی تولید محصول را دارا می باشد. بروز خشکسالی و بدنبال آن کمبود منابع ابی درکشور اهمیت تعیین نیاز آبی گیاهان و همچنین گیاه پنبه ار بیش از پیش روشن ساخته است. بمنظور تعیین نیاز آبی یا تبخیر و تعرق گیاه پنبه،این طرح با استفاده از یک دستگاه لایسیمتر به ابعاد ۱/۵ ضربدر ۲ ضربدر ۲ متر مکعب در ایستگاه تحقیقات کشاورزی کاشمر و در خاکی با بافت سیلتی لوم اجرا گردید. قبل از کاشت نوع خاک، نقاط مهم شاخص های رطوبتی خاک شامل رطوبت در ظرفیت زراعی (FC) و نقطه پژمردگی (PWP) تعیین شد. میزان کود مورد نیاز بر اساس آزمون خاک و توصیه کودی موسسه تحقیقات خاک و آب مشخص گردید. زمان آبیاری و مقدار آب آبیاری در هر نوبت مشخص گردید. آبیاری زمانی انجام می شد که رطوبت سهل الوصول خاک تخلیهشده بود و مقدار آب آبیاری از طریق فرمول محاسبه شده و به حدی داده می شد که حداکثر ۱۰% زه آب ایجاد شود در هر نوبت آبیاری آب داده شده به لایسیمتر توسط کنتور اندازه گیری و مقدار زه آب آب نیز پس از آبیاری تعیین گردید. بر اساس معادله بیلان ، تبخیر و تعرق گیاه (ETc) از فرمول زیر محاسبه گردید:
ETc= I+Pw d/ -D
که dw تغییرات رطوبت خاک بین دو آبیاری و I , P به ترتیب بارندگی و مقدار آب آبیاری و D مقدار آب زهکشی شده است. نتایج نشان داد میانگین تبخیر و تعرق گیاه پنبه در سال های اجرای طرح (۴ سال) معادل ۱۱۸۳ میلیمتر می باشد. این درحالی است که این مقدار به روش فرمول پنمن مانتیث در کتاب برآورد نیاز آبی گیاهان ۱۰۰۰/۴ میلیمتر برآورد گردیده است.