سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نادر کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشگاه تبریز
سیدعلی اشرف الدینی – استادیار گروه آب، دانشکده کشاوزری دانشگاه تبریز
فرهاد دهقانی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

چکیده:

امروزه کشت گلخانه ای بخصوص در مناطق گرم و خشک رواج یافته و کاهش تبخیر و افزایش راندمان مصرف آب از اهداف مهمدر آن می ابشد. در این تحقیق بمنظور برآورد تبخیر و تعرق خیار و تعینی ضریب گیاهی آن در گلخانه، تحقیقی ۴ ماهه از ابتدای اسفند ۱۳۸۶ درگلخانه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان یزد انجام گرفت. اندازه گیری های رطوبت بر مبنای قرائت با دستگاه TDR بوده و مقادیر تبخیر و تعرق خیار بعنوان گیاه اصلی وچمن به عنوان گیاه مرجع در گلخانه انجام گرفت. ضریب گیاهی خیار (Kc) در گلخانه از مقایسه مقادیر تبخیر و تعرق خیار و چمنبدست امد. نیاز ابیخیار در گلخانه به دلیل شرایط آب و هوایی گرم منطقهدر مقدارحداکثر به رسید. مقدار Kc بدست امده از این تحقیق نسبت به مقدار ارائه شده توسط محققین دیگر به دلیل شرایط آب و هوایی متفاوت، کاهش پیدا کرد. آمار تبخیر از تشتشک و رطوبت نسبی هوا نشان داد که کشت گلخانه ای در مقایسه با کشت باز مزیت های فراوانی در کاهش سطح تبخیر و تعرق دارد. به نظر میرسد با تحقیق روی نیاز ابی و تعیین ضرای گیاهی و آب وهوایی گیاهان که مصرف آب زیادیدرگلخانه دارند، می توان مدیریت خوبی را در زمینه آبیاری گیاهان گلخانه ای به اجرا گذاشت و راندمان مصرف آب را در گلخانه بالا برد.