سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

چکیده:

انجام آزمون های غیر مخرب جهت حصول اطمینان از جوش ایجادی بدون آسیب رساند به قطعه ، ز دیرباز موردتوجه تولید کننـدگان بـوده اسـت ، چـرا کـه تـضمین کـالا جهـت مـصرف بـه عهـده
تولید کنندگان میباشد و انجام موارد تکمیلی لوله بدون حصول اطمینـان ا ز درز جـوش طـولی لولـه ، متحمل شدن هزینه را در پی دارد .
در تولیــد لولــه بــه روش ERW تحــت اســتاندارد API5L آزمونهــای ذرات مغناطیــسی ، جریانهای گردابی و امواج فراصوتی مورد تاکید قرار گرفته است وانجام آزمون غیرمخرب رادیوگرافی
صنعتی عنوان نگردیده است .
در این راستا بر اساس الحاقیه استاندارد شرکت ملـی گـاز ایـران بـه شـماره ( IGS – PL – ۰۰۱ ) تحـت عنـوان Line Pipe Electric Resistance Weld انجـام آزمـون رادیـوگرافی بـه ازای هـر ۵۰۰ شاخه ۱ شاخه به صورت Full Lengh نیاز به انجام رادیوگرافی را الزامی میداند .
در این مطالعه ، انجام رادیوگرافی صنعتی بر روی درز طولی لوله های ساخته شده به روشERWبا استفاده از چشمه IR-192 و استفاده از فیلم نوع Type I چگونگی ایجاد عیوب و مقایسه آن با دیگر روشهای NDT بر روی درز جوش به ارزیابی محدودیت ها و مزایای این روش پرداخته شده است .
همچنین سعی گردیده با روش حدس و خط ، میزان کارآیی این روش ، هزینه های تحمیلی بر تولیـد ، به صلاح بودن انجام یا عدم انجام آزمون مذکور مورد ارزیابی قرار گیرد .