سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسن ترابی پوده – دانشجوی دکترای تاسیسات آبیاری دانشگاه شهید چمران اهواز و کارشناس ارشد
صمد امامقلی زاده – دانشجوی دکترای تاسیسات آبیاری دانشگاه شهید چمران اهواز و کارشناس ارشد

چکیده:

توسعه صنعت برق بعنوان یک عامل زیر بنائی درپیشرفت اقتصادی کشور از ویژگیهای خاصی برخوردار است که آن را از سایر خدمات زیر بنائی مجزا مینماید. صنعت برق بطور جداناپذیری از نظر مقدار تولید به مصرف کنندگان خود وابسته است. تولید آن به روشهای عمومی قابل ذخیره سازی نیست همچنین مقدار مصرف دارای تغییرات وسیع شبانه روزی، هفتگی وفصلی می باشد. جهت انتقال انرژی از ساعتهای کم مصرف به ساعتهای پر مصرف نیروگاه های تلمبه ذخیره ای با تلمبه کردن مقداریآب از یک مخزن تحتانی به یک مخزن فوقانی انجام میشود که در نتیجه آن مازاد نیروی بق بابل تولید و غیر قابل مصرف شبکه تبدیل به انرژی پتانسیل می گردد (بصورت ذخیره آب در یک مخزن در ارتفاع بالاتر) در ساعاتی که نیاز به مصرف بیش از ظرفیت تولید می باشد آب ذخیره شده در مخزن بالائی توربین نیروگاه تلمبه ذخیره ای را مانند نیروگاه های آبی معمولی به گردش در آورده و تولید برق می نماید. با این کار درحقیقت آب ذخیره شده بصورت انرژی پتانسیل تبدیل به انرژی الکتریکی می گردد. برق مورد نیاز جهت تلمبه در این نیروگاه باید توسط نیروگاه ها بار پایه تامین گردد بنابراین می توان گفت که نیروگاه تلمبهذخیره ای نیروگاهی است، که برق پایه تولید شده مازاد توسط نیروگاه های پایه را ذخیره و به برق پیک تبدیل میکند. لذا در ساعاتی از شبانه روز که ظرفیت نیروگاه های پایه از بار پایه روزانه بیشتر است، برق پایه را می توان توسط نیروگاه تلمبه ذخیره ای ذخیره نموده و به برق پیک تبدلی کرد. امروزه در صنعت برق طراحی و بهره برداری بهینه و موثر اقتصادی همواره مورد نظر بوده و در توسعه و بهره برداری از صنعت برق، توزیع اقتصادی بار بین نیروگاه های سوخت فسیلی و حداقل کردن هزینه بهره برداری، حداقل کردن آلودگی و حتی المقدورحفظ منابع سوختی از اهداف اصلی به شمار می آیند. که یکی از مسائل مورد توجه در توزیع اقتصادی بار، هماهنگی بین نیروگاه های حرارتی، آبی و نیروگاه های آبی تلمبه ذخیره ای است . لذا در این مقاله عرضه و تقاضای انرژی در ایران را در سالهای گذشته بررسی کرده و سپس این عرضه و تقاضا را برای سالهای آینده پیش بینی و جایگاه نیروگاه تلمبه ذخیره ای را در سیستم عرضه و تقاضای انرژی در ایران مشخص می نماییم.