سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسین وروانی فراهانی – دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در ایران، نیروگاه های حرارتی بیشترین س هـم را نسـبت به سـایر بخـش ها در مـیزان مـصرف حامل های اولیة انرژی دار ند . کارکرد اصلی نیروگاه ها در فرآیند تبدیل حامل های فوق به انرژی الکتریکی خلاصه می شود . در این فرآیند علاوه بر انرژی مفید تولیدی به میزان قابل توجهی تلفات انرژی وجود دارد که بسته به نوع تکنولوژی و سطح طراحی، میزان این تلفات کم یا زیاد می باشد . علاوه بر مقولة تلفات انرژی، نیروگاه های حرارتی منتشر کنندة آلاینده های زیست محیطی می باشند که در فرآیند فوق الذکر امری اجتناب ناپذیر است . در این مقاله با یک بررسی آماری نشان داده شده است که اگر بتوا ن با تمهیداتی راندمان نیروگاه را، هر چند اندک، افزایش داد، صرفه جوئی های قابل توجهی در سوخت و کاهش قابل توجهی در انتشار آلایند ه های زیست محیطی حاصل خواهد شد که این مسأله اهمیت بهینه سازی نیروگاه ها را بیش از پیش آشکار می سازد . در ادامه ، چ ند مطالعة موردی برای آشنایی بیشتر با روند بهینه سازی نیروگاه و نتایج حاصل از این امر د ر نقاط مختلف دنیا ارائه شده است . در بخش بعدی این مقاله ، ره یافت های ترمودینامیکی موجود برای آنالیز نیروگاه و پتانسیل سنجی آن به منظور بهینه سازی مطرح شده و در پایان یک سری
راه کارهای کلی و نوعی که می توانند منجر به افزایش راندمان نیروگاه های حرارتی شوند عنوان شده اند