سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امین دهقانی نژاد – دانشکده فنی و مهندسی بناب،دانشگاه تبریز
هما ابراهیمی – دانشکده فنی و مهندسی بناب،دانشگاه تبریز
رسول صدیقی بنابی – دانشکده فیزیک،دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله اثر لزجت مایع محیطی در دینامیک سونولومینسانس چند حبابی دراسیدسولفوریک بررسی شده است. محاسبه عددی نشان می دهد با افزایش لزجت اسید سولفوریک مقدار نیروی جرکنس ثانویه به خاطر کاهش اهنگ نوسان دیواره حباب ها کاهش می یابد. همچنین با افزایش نیروی جرکنس ثانویه با علامت منفی همراه با افزایش شعاع حباب ها نیروی ربایشی بین حباب هافزایش یافته و مطابق با تجربه با گسترش فضایی حباب های متحرک در داخل اسید مقابله می کند.