سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهرداد طرفدار حق – گروه مهندسی برق قدرت – دانشکدة مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز
سیدمحمد قیاسی – شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز ( سیمکات )
مجید مستوفی سرکاری – شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز ( سیمکات )
فرهاد فرنام – شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز ( سیمکات )

چکیده:

این مقاله ضمن مرور ویژگیهای بکارگیری هادیهای هـوایی روکــش دار در شــبکة فشــار متوســط توزیــع بــه ارائــه نتــایج آزمایشگاهی حاصل از تولید نیمه صنعتی این نوع ازهادیها بـا استفاده از روش ون یل سیلان می پردازد . مهمترین مشخصـات الکتریکی و مکـانیکی ایـن هادیهـا معرفـی شـده و همچنـین روشهای رایج تولید آنها بررسی می گردد . ضـمن ارائـه مـدل حرارتی هادیهای هوایی روکش دار ، جریان مجاز آنها محاسبه شده و دلایل افزایش جریان نامی آنها نسبت به هادیهای لخت بیــان مــی گــردد . نتــایج حاصــل از تولیــد هــادی مــذکور بــا استانداردهای رایج مقایسه و کارآئی روش اجرا شده به اثبات می رسد